AAA, MATURA!

Ob koncu srednje šole te čaka še zadnji veliki izziv: matura oziroma zrelostni izpit. Z zaključeno maturo boš vstopil v svet odraslosti in se podal v študentska leta. Da pa ti to ne bo predstavljalo prevelikega bremena, smo zate pripravili nekaj informacij, ki ti bodo koristile v času priprave na maturo.

Od tega, kakšno srednjo šolo obiskuješ, je odvisno tudi to, kakšno maturo boš opravljal_a. Če obiskuješ splošno srednjo šolo (gimnazijo) boš opravljal_a splošno maturo, v kolikor pa obiskuješ poklicno oz. strokovno usmerjeno srednjo šolo pa boš opravljal_a poklicno maturo. Poleg poklicne mature lahko istočasno opravljaš tudi peti predmet, kar ti poveča možnost izbire vpisu na izbrano fakulteto.

Splošna matura

Če si uspešno zaključil_a četrti letnik gimnazije ali pa si opravil_a maturitetni tečaj. Splošno maturo lahko opravljaš v celoti tudi v primeru, če ne izpolnjuješ enega izmed teh dveh pogojev. To lahko narediš v primeru, da boš ali pa si že, v tistem letu, v katerem boš opravljal_a maturo, dopolnil_a najmanj 21 let. Splošno maturo lahko v celoti opravljaš večkrat.

Splošna matura vsako leto poteka v dveh rokih – spomladanski (maj in junij) ter jesenski rok (avgust in september). Točne roke za opravljanje mature vsako leto določi Državni izpitni center – najdeš jih lahko na koledarju splošne mature.

Prijaviš se na gimnaziji, kjer boš končal_a četrti letnik. V kolikor se prijavljaš kot 21-letnik lahko prijavo oddaš na šoli, kjer želiš opravljati maturo ali pa oddaš prijavo na Državnem izpitnem centru (RIC Ljubljana) in ti oni določijo šolo, na kateri boš maturo opravljal_a.

Vsi predmeti, iz katerih lahko opravljaš maturo, so navedeni na spletni strani Državnega izpitnega centra. Ob kliku na posamezen predmet (na tej povezavi) so izpitni katalogi, ki opredeljujejo vse vsebine, ki jih boš moral_a za maturo predelati. Prav tako so objavljene stare izpitne pole, ki ti lahko pomagajo pri učenju za posamezen predmet.

Opravljaš ga lahko le v primeru, da je ta predmet pogoj oziroma kriterij za vpis v visokošolski program. Poleg tega moraš za opravljanje posameznega izpita na splošni maturi dosegati enega izmed treh pogojev:

 • splošno ali poklicno maturo si že opravil_a ALI
 • si prijavljen_a na poklicno maturo (hkrati izpolnjuješ pogoje za opravljanje poklicne mature) ALI
 • pa si v tujini pridobil_a spričevalo, nostrificirano (priznano) kot maturitetno spričevalo.

Več informacij o splošni maturi dobiš na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Poklicna matura

Poklicna matura je oblika srednješolskega izobraževanja, ki je namenjena dijakom, ki se izobražujejo za poklicno pot in želijo pridobiti višjo raven izobrazbe, hkrati pa se pripravljajo na vstop na trg dela. Poklicna matura vključuje splošnoizobraževalne predmete, ki so osnova za nadaljnje študiranje, ter strokovne predmete, ki so vezani na poklicno usmeritev dijaka. Po uspešno opravljeni poklicni maturi dijaki pridobijo srednjo strokovno izobrazbo in lahko nadaljujejo s študijem na višjih strokovnih šolah ali se takoj vključijo na trg dela.

Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:

 • uspešno končal zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
 • zaključil 4. letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj,
 • opravil mojstrski izpit.

 

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem.

glede nadaljnjega študija je v tem, da splošna matura omogoča vpis v vse študijske programe, višješolske, visokošolske in univerzitetne, poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne. Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Kandidati opravljajo poklicno maturo iz 4 predmetov.

Skupni del:

 • slovenščina (prvi predmet),
 • temeljni strokovno-teoretični predmet (drugi predmet).

Izbirni del:

 • matematika ali tuji jezik (tretji predmet),
 • pri četrtem predmetu kandidati opravljajo različne oblike praktičnega dela v poklicu oziroma stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo itd. z zagovorom).

Peti predmet ob poklicni maturi

Vsak, ki bo ali ki je že opravil poklicno maturo ima možnost opravljati še maturo iz 5. predmeta. Izvaja se na tistih srednjih šolah, ki izvajajo splošno maturo. Z opravljenim izpitom iz 5. predmeta imajo vsi, ki so opravili poklicno maturo možnost vpisa v večino univerzitetnih študijskih programov. Brez 5. predmeta pa le v visokošolske študijske programe.

Kot 5. predmet si lahko vsak izbere katerikoli predmet s splošne mature, ki ga ne opravlja na poklicni maturi in ki je pogoj za vpis v vsaj en dodiplomski univerzitetni študijski program. Informacije o zahtevanih predmetih za posamezni študijski program so na voljo v vsakoletnem razpisu za vpis v dodiplomske študijske programe, ki ga najdete na povezavi.

Kdaj je možno opravljati 5. predmet in kakšni so stroški?

Opravljanje mature iz 5. predmeta je možno:

 • vzporedno z opravljanjem poklicne mature ali
 • po končani poklicni maturi.

Brezplačno je za tiste, ki imajo status dijaka, torej v istem šolskem letu redno obiskujejo ali 4. letnik srednje šole ali maturitetni tečaj. Za opravljanje mature iz 5. predmeta se kandidat prijavi v roku, kot je določen za prijavo k splošni maturi, na šolo, ki izvaja splošno maturo in na kateri bo opravljal izpit. Rok za prijavo je enak kot tisti za prijavo k poklicni maturi.

Vse informacije o prijavi in opravljanju izpita (o obveznih vajah, seminarski nalogi, pisnih in ustnih izpitih ipd.) dobijo kandidati na izbrani šoli.
Več o poklicni maturi si preberi na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Opravljanje mature iz 5. predmeta je možno:

 • vzporedno z opravljanjem poklicne mature ali
 • po končani poklicni maturi.

 

Brezplačno je za tiste, ki imajo status dijaka, torej v istem šolskem letu redno obiskujejo ali 4. letnik srednje šole ali maturitetni tečaj. Za opravljanje mature iz 5. predmeta se kandidat prijavi v roku, kot je določen za prijavo k splošni maturi, na šolo, ki izvaja splošno maturo in na kateri bo opravljal izpit. Rok za prijavo je enak kot tisti za prijavo k poklicni maturi.

Vse informacije o prijavi in opravljanju izpita (o obveznih vajah, seminarski nalogi, pisnih in ustnih izpitih ipd.) dobijo kandidati na izbrani šoli.
Več o poklicni maturi si preberi na spletni strani Državnega izpitnega centra.

AAA, MATURA!

Ob koncu srednje šole te čaka še zadnji veliki izziv: matura oziroma zrelostni izpit. Z zaključeno maturo boš vstopil v svet odraslosti in se podal v študentska leta. Da pa ti to ne bo predstavljalo prevelikega bremena, smo zate pripravili nekaj informacij, ki ti bodo koristile v času priprave na maturo.

Od tega, kakšno srednjo šolo obiskuješ, je odvisno tudi to, kakšno maturo boš opravljal_a. Če obiskuješ splošno srednjo šolo (gimnazijo) boš opravljal_a splošno maturo, v kolikor pa obiskuješ poklicno oz. strokovno usmerjeno srednjo šolo pa boš opravljal_a poklicno maturo. Poleg poklicne mature lahko istočasno opravljaš tudi peti predmet, kar ti poveča možnost izbire vpisu na izbrano fakulteto.

Splošna matura

Če si uspešno zaključil_a četrti letnik gimnazije ali pa si opravil_a maturitetni tečaj. Splošno maturo lahko opravljaš v celoti tudi v primeru, če ne izpolnjuješ enega izmed teh dveh pogojev. To lahko narediš v primeru, da boš ali pa si že, v tistem letu, v katerem boš opravljal_a maturo, dopolnil_a najmanj 21 let. Splošno maturo lahko v celoti opravljaš večkrat.

Splošna matura vsako leto poteka v dveh rokih – spomladanski (maj in junij) ter jesenski rok (avgust in september). Točne roke za opravljanje mature vsako leto določi Državni izpitni center – najdeš jih lahko na koledarju splošne mature.

Prijaviš se na gimnaziji, kjer boš končal_a četrti letnik. V kolikor se prijavljaš kot 21-letnik lahko prijavo oddaš na šoli, kjer želiš opravljati maturo ali pa oddaš prijavo na Državnem izpitnem centru (RIC Ljubljana) in ti oni določijo šolo, na kateri boš maturo opravljal_a.

Vsi predmeti, iz katerih lahko opravljaš maturo, so navedeni na spletni strani Državnega izpitnega centra. Ob kliku na posamezen predmet (na tej povezavi) so izpitni katalogi, ki opredeljujejo vse vsebine, ki jih boš moral_a za maturo predelati. Prav tako so objavljene stare izpitne pole, ki ti lahko pomagajo pri učenju za posamezen predmet.

Opravljaš ga lahko le v primeru, da je ta predmet pogoj oziroma kriterij za vpis v visokošolski program. Poleg tega moraš za opravljanje posameznega izpita na splošni maturi dosegati enega izmed treh pogojev:

 • splošno ali poklicno maturo si že opravil_a ALI
 • si prijavljen_a na poklicno maturo (hkrati izpolnjuješ pogoje za opravljanje poklicne mature) ALI
 • pa si v tujini pridobil_a spričevalo, nostrificirano (priznano) kot maturitetno spričevalo.

Več informacij o splošni maturi dobiš na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Poklicna matura

Poklicna matura je oblika srednješolskega izobraževanja, ki je namenjena dijakom, ki se izobražujejo za poklicno pot in želijo pridobiti višjo raven izobrazbe, hkrati pa se pripravljajo na vstop na trg dela. Poklicna matura vključuje splošnoizobraževalne predmete, ki so osnova za nadaljnje študiranje, ter strokovne predmete, ki so vezani na poklicno usmeritev dijaka. Po uspešno opravljeni poklicni maturi dijaki pridobijo srednjo strokovno izobrazbo in lahko nadaljujejo s študijem na višjih strokovnih šolah ali se takoj vključijo na trg dela.

Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:

 • uspešno končal zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
 • zaključil 4. letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj,
 • opravil mojstrski izpit.

 

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem.

glede nadaljnjega študija je v tem, da splošna matura omogoča vpis v vse študijske programe, višješolske, visokošolske in univerzitetne, poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne. Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Kandidati opravljajo poklicno maturo iz 4 predmetov.

Skupni del:

 • slovenščina (prvi predmet),
 • temeljni strokovno-teoretični predmet (drugi predmet).

Izbirni del:

 • matematika ali tuji jezik (tretji predmet),
 • pri četrtem predmetu kandidati opravljajo različne oblike praktičnega dela v poklicu oziroma stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo itd. z zagovorom).

Peti predmet ob poklicni maturi

Vsak, ki bo ali ki je že opravil poklicno maturo ima možnost opravljati še maturo iz 5. predmeta. Izvaja se na tistih srednjih šolah, ki izvajajo splošno maturo. Z opravljenim izpitom iz 5. predmeta imajo vsi, ki so opravili poklicno maturo možnost vpisa v večino univerzitetnih študijskih programov. Brez 5. predmeta pa le v visokošolske študijske programe.

Kot 5. predmet si lahko vsak izbere katerikoli predmet s splošne mature, ki ga ne opravlja na poklicni maturi in ki je pogoj za vpis v vsaj en dodiplomski univerzitetni študijski program. Informacije o zahtevanih predmetih za posamezni študijski program so na voljo v vsakoletnem razpisu za vpis v dodiplomske študijske programe, ki ga najdete na povezavi.

Kdaj je možno opravljati 5. predmet in kakšni so stroški?

Opravljanje mature iz 5. predmeta je možno:

 • vzporedno z opravljanjem poklicne mature ali
 • po končani poklicni maturi.

Brezplačno je za tiste, ki imajo status dijaka, torej v istem šolskem letu redno obiskujejo ali 4. letnik srednje šole ali maturitetni tečaj. Za opravljanje mature iz 5. predmeta se kandidat prijavi v roku, kot je določen za prijavo k splošni maturi, na šolo, ki izvaja splošno maturo in na kateri bo opravljal izpit. Rok za prijavo je enak kot tisti za prijavo k poklicni maturi.

Vse informacije o prijavi in opravljanju izpita (o obveznih vajah, seminarski nalogi, pisnih in ustnih izpitih ipd.) dobijo kandidati na izbrani šoli.
Več o poklicni maturi si preberi na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Opravljanje mature iz 5. predmeta je možno:

 • vzporedno z opravljanjem poklicne mature ali
 • po končani poklicni maturi.

 

Brezplačno je za tiste, ki imajo status dijaka, torej v istem šolskem letu redno obiskujejo ali 4. letnik srednje šole ali maturitetni tečaj. Za opravljanje mature iz 5. predmeta se kandidat prijavi v roku, kot je določen za prijavo k splošni maturi, na šolo, ki izvaja splošno maturo in na kateri bo opravljal izpit. Rok za prijavo je enak kot tisti za prijavo k poklicni maturi.

Vse informacije o prijavi in opravljanju izpita (o obveznih vajah, seminarski nalogi, pisnih in ustnih izpitih ipd.) dobijo kandidati na izbrani šoli.
Več o poklicni maturi si preberi na spletni strani Državnega izpitnega centra.