POSTALI SMO DRUŽINA!

Mlade družine so ena od ključnih skupin prebivalstva v družbi. Predstavljajo prihodnost, saj so njihovi otroci naslednja generacija, ki bo krojila potek družbe. Zato je pomembno, da se mladim družinam zagotovi ustrezno podporo in bonitete, ki jim pomagajo pri vzgoji otrok in zagotavljajo kakovostno življenje.

POSTALI SMO DRUŽINA!

Mlade družine so ena od ključnih skupin prebivalstva v družbi. Predstavljajo prihodnost, saj so njihovi otroci naslednja generacija, ki bo krojila potek družbe. Zato je pomembno, da se mladim družinam zagotovi ustrezno podporo in bonitete, ki jim pomagajo pri vzgoji otrok in zagotavljajo kakovostno življenje.

Kaj je “mlada družina”?

Obstajajo različne definicije mlade družine:

  1. Mlada družina je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen (zakonska definicija, zapisana v 26. A členu ZNSVS-B in 2. členu ZSJSM).
  2. Mlada družina je družina z vsaj enim otrokom, v kateri noben od staršev ni star več kot 30 let, ne glede na starost otrok, oziroma 35 let, če otroci še niso šoloobvezni.

 

V vsakem primeru pa se življenje ob rojstvu otroka zagotovo spremeni. Med drugim pridobiš v odnosu do svojega otroka določene obveznosti in pravice, ki so navedene v Družinskem zakoniku.

Kaj je “mlada družina”?

Obstajajo različne definicije mlade družine:

  1. Mlada družina je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen (zakonska definicija, zapisana v 26. A členu ZNSVS-B in 2. členu ZSJSM).
  2. Mlada družina je družina z vsaj enim otrokom, v kateri noben od staršev ni star več kot 30 let, ne glede na starost otrok, oziroma 35 let, če otroci še niso šoloobvezni.

 

V vsakem primeru pa se življenje ob rojstvu otroka zagotovo spremeni. Med drugim pridobiš v odnosu do svojega otroka določene obveznosti in pravice, ki so navedene v Družinskem zakoniku.

Ugodnosti za mlade družine

Ena od ključnih bonitet za mlade družine je lažji dostop do kreditov in določene ugodnosti pri nakupu hiše ali najemu stanovanja. Mlade družine so upravičene do oprostitve plačila takse za gradbeno dovoljenje; več informacij o tem lahko dobiš na pristojni upravni enoti (območje, kjer leži nepremičnina). Informacije o lažjem dostopu do kreditov nudijo različne banke, in sicer na podlagi Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade. Prav tako mlade družine laže najamejo neprofitna stanovanja. Več informacij o tem lahko dobiš na svoji občini.

Druga pomembna boniteta za mlade družine so subvencije za varstvo otrok, saj je to zanje velik strošek. Ta pravica je odvisna od materialnega cenzusa in posledično uvrščenosti v dohodkovni razred. Subvencije pomagajo pri kritju stroškov vrtca. Na ta način lahko starši lažje usklajujejo svoje delovne obveznosti z vzgojo otrok. Več informacij o tem lahko pridobiš na pristojnem Centru za socialno delo (CSD).

Mlade družine imajo tudi pravico do daljšega dopusta ob rojstvu otroka. V Sloveniji imajo starši pravico do materinskega, očetovskega ter starševskega dopusta. To staršem omogoča, da se posvetijo svojemu novorojenemu otroku in mu zagotovijo potrebno nego in pozornost. Poleg tega lahko daljši dopust pripomore k boljšemu usklajevanju družinskega in delovnega življenja. Pravico do starševskega dopusta uveljavljate na pristojnem CSD-ju hkrati z uveljavljanjem pravice do materinskega dopusta oziroma do očetovskega dopusta.

Poleg že navedenega pa imajo mlade družine zagotovljeno tudi finančno pomoč, ki jim pomaga pri financiranju svojega življenja. Takoj ob rojstvu otroka mladi družini pripada pomoč ob rojstvu otroka, ki je namenjena nakupu opreme oziroma potrebščin za novorojenega otroka. Gre za enkratni finančni prejemek na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Dodatno finančno podporo v enkratnem znesku ob rojstvu otroka nudijo tudi nekatere občine. Staršem, ki so zavarovani za starševsko varstvo, pripada tudi starševsko nadomestilo, v nasprotnem primeru pa jim pripada starševski dodatek. Med finančne olajšave za družine spada tudi olajšava za vzdrževane družinske člane, ki zniža davčno osnovo. Starši lahko dobijo tudi dodatek za nego otroka za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebna nega zaradi zdravstvenih razlogov – informacije dobiš na pristojnem CSD-ju.

Skupaj z zgoraj omenjenimi bonitetami imajo mlade družine tudi številne druge ugodnosti, med drugim na področjih zdravstvenega zavarovanja, subvencij za šolanje ipd. Za več informacij se lahko obrneš na svojo občinsko upravo ter na CSD, dosti informacij pa najdeš tudi na svoji eUpravi.

Več o ugodnostih za mlade družine si lahko prebereš na spodnjih povezavah:

Kakšne ugodnosti pa imajo študentski starši?

Vsakemu staršu študentu pripada dodatno študijsko leto. Izkoristi ga lahko med študijem – ali iz tega naslova dvakrat opravlja isti letnik ali pa si na koncu študija podaljša absolventski staž za eno leto več kot ostali študentje.

Prošnjo za bivanje v študentskem domu lahko starši študenti oddajo tudi po roku, ki je določen z razpisom. Subvencija se lahko dodeli tudi partnerju študentke ali študenta, če je državljan Republike Slovenije in ima status študenta ter se izobražuje po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali kot izredni študij najmanj tri dni v tednu, ter ni v delovnem razmerju ali samozaposlen. Pri sprejemu v študentski dom se študentu z otrokom k skupnemu številu točk prišteje še 100 točk. Mati oziroma oče študent ima zaradi starševstva pravico do podaljšanja bivanja v študentskem domu, in sicer za eno leto (ne glede na število otrok). Študentski domovi v Ljubljani imajo za študentske družine namenjene tudi posebne apartmaje v Rožni dolini.

Vsaka študentska družina je upravičena do desetih dodatnih subvencij za študentsko prehrano na mesec za vsakega otroka.

Zaradi rojstva otroka se podaljša prejemanje štipendije v času študija.

Pravni kotiček

Zakoni, ki jih je koristno poznati

  • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
  • Družinski zakonik
  • Zakon o socialno varstvenih prejemkih
  • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
  • Zakon o štipendiranju